• Domov /
  • Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1.Politika zasebnosti tega storitvenega spletnega mesta je informativna, kar pomeni, da ne obvezuje uporabnika spletnega mesta. Politika zasebnosti v glavnem določa pravila za obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca spletnega mesta, vključno z osnovami, nameni in obsegom tovrstne obdelave podatkov, prav tako pa tudi pravicami posameznikov, na katere se te podatki nanašajo, in informacijami o uporabi piškotkov in analitičnih orodij na spletnem mestu.

1.2.So-upravljavca osebnih podatkov, zbranih na spletni strani, www.autodna.si sta AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (LLC) v Lodzu (naslov registriranega sedeža in storitev: Obywatelska 128/152, 94-104 Lodz), vpisan v Register podjetnikov nacionalnega sodnega registra (KRS), ki ga vodi Okrožno sodišče za Lodz-Śródmieście v Lodzu, 20. oddelek komercialne delitve nacionalnega sodnega registra, številka KRS 0000349742, osnovni kapital: PLN 50 000, NIP (identifikacijska številka davkoplačevalcev): 5492391545, REGON (nacionalna registrska številka podjetja): 121164104, e-poštni naslov: kontakt@autodna.pl kontaktna telefonska številka: 48223500128 in NAVIUM d.o.o., Celjska cesta 7, 3250 Rogaška Slatina, matična številka: 6407595000, davčna številka: 98806700, e-poštni naslov: autodna@autodna.si v nadaljnjem besedilu "upravljavec" ali "so-upravljavca".

1.3.Osebne podatke na spletnem mestu so-upravljalca obdeluje v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi, zlasti Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb v zvezi s predelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) - v nadaljnjem besedilu "GDPR" ali "Uredba o GDP". Uradno besedilo GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.Uporaba spletnega mesta, prav tako kot sklenitev pogodbe, je prostovoljna. Poleg tega je zagotavljanje osebnih podatkov v zvezi z uporabo spletnega mesta s strani spletnih uporabnikov ali strank, prostovoljno, razen v dveh izjemnih primerih: (1) sklepanje pogodb z upravljavcem - če osebni podatki, ki so potrebni za sklep in izvedbo pogodbe o spletnih storitvah z upravljavcem, niso zagotovljeni, v primerih in v obsegu, navedenem na spletnem mestu in v Pravilniku o zasebnosti spletnega mesta, omenjeni sklep pogodbe ni mogoč; v zgoraj navedenem primeru je zagotavljanje osebnih podatkov pogodbena zahteva, ki jo mora vsak posameznik, ki želi skleniti pogodbo z upravljavcem, izpolniti s predložitvijo omenjenih podatkov; obseg podatkov potrebnih za vpis je vsakič in vnaprej določen na storitvenem spletnem mestu in v pravilih o spletnih storitvah; (2) zakonske obveznosti upravljavca - zagotavljanje osebnih podatkov je zakonsko predpisana zahteva v skladu s splošno veljavnimi zakonskimi predpisi, ki upravljavcu nalagajo obveznost obdelave osebnih podatkov (npr. za davčne ali računovodske namene), če podatki niso zagotovljeni izpolnjevanje omenjene obveznosti upravljavca ni mogoče.

1.5.Pri varstvu interesov posameznikov, na katere se nanašajo obdelovani osebni podatki, upravljavec skrbi in varuje posameznikove podatke, pri čemer je posebej odgovoren za zagotovitev, da so zbrani podatki: (1) obdelovani v skladu z zakonom; (2) zbrani za posebne zakonite namene, ne da bi bili nadalje obdelani v nasprotju s tem; (3) bistveno točni in primerni za namene njihove obdelave; (4), shranjeni v obliki, ki omogoča identifikacijo zadevnega predmeta, v kolikor je to potrebno za obdelavo; (5), obdelani na način, ki zagotavlja njihovo ustrezno varnost, vključno z zaščito pred prepovedano ali nezakonito obdelavo ali naključno izgubo, poškodbo ali uničenjem, s pomočjo ustreznih tehničnih ali organizacijskih sredstev.

1.6.Glede na naravo, obseg, kontekst in namene obdelave podatkov ter tveganje kršitve pravic ali svoboščin fizičnih oseb z različno stopnjo verjetnosti in možne nevarnosti, upravljavec določi ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za obdelavo podatkov ter tako uskladi svoje delovanje s to uredbo in s tem omogoča dokazljivost. Po potrebi se referenčni ukrepi pregledajo in posodobijo. Upravljavec sprejema tehnične ukrepe, s katerimi preprečuje nepooblaščenim osebam pridobivanje ali spreminjanje osebnih elektronsko poslanih podatkov.

1.7.Vse besede, izrazi in akronimi v tem pravilniku o zasebnosti, ki se začnejo z veliko črko (npr. Ponudnik storitev, Storitveno spletno mesto, Spletna storitev), je treba razumeti tako, kot je določeno v pravilnikih o spletnih storitvah, ki so na voljo na spletnih straneh storitvenega spletnega mesta.

2. ZAKONITOST OBDELAVE PODATKOV

2.1.Nadzornik je pooblaščen za obdelavo osebnih podatkov, kadar je (in v določenem obsegu) izpolnjen najmanj eden od spodaj navedenih pogojev: (1) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov z enim ali več posebnimi nameni: (2) obdelava je potrebna za izvedbo pogodbe, v kateri posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nastopa kot stranka ali z namenom ukrepa, ki ga zahteva posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, preden bo vstopil v pogodbeno razmerje; (3) obdelava podatkov je nujno potrebna za opravljanje upravljavčevih zakonitih obveznosti; ali (4) ko je obdelava podatkov nujno potrebna zaradi upravičenih interesov upravljavca ali tretje osebe osebe, razen če te interese prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ki zahteva varstvo osebnih podatkov, zlasti če je posameznik, na katerega se podatki nanašajo, otrok.

2.2.Vsakokrat, obdelava osebnih podatkov s strani upravljavca zahteva najmanj eno od osnov iz zgoraj navedene točke 2.1. Posebne podlage za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov in strank spletnega mesta s strani upravljavca so navedene v naslednji točki pravilnika o zasebnosti – z navedbo vsakega posebnega namena obdelave teh podatkov s strani upravljavca.

3. NAMEN OBDELAVE PODATKOV SPLETNE MESTA, OSNOVA, NAMEN IN OBSEG

3.1.Vsakič, namen, osnova, rok, obseg in prejemniki osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec, izhajajo iz dejanj, ki jih je storil uporabnik storitvenega spletnega mesta ali stranka.

3.2.Upravljavec lahko osebne podatke obdeluje na storitvenem spletnem mestu za naslednje namene, na podlagi naslednjih osnov, pod naslednjimi pogoji in v naslednjem obsegu:

Namen obdelave podatkov
Pravna podlaga za obdelavo podatkov in rok za shranjevanje podatkov
Obseg obdelovanih podatkov
Izvajanje pogodbe o spletnih storitvah ali ukrepih, ki jih je posameznik, na katere se nanašajo osebni podatki, je zahtevano pred vstopom v pogodbeno razmerje
GDPR, 6. člen 1. odstavek L. b (izvedba pogodbenih obveznosti)

Podatki se shranjujejo tako dolgo, kot je potrebno za izvedbo, preklic ali potek pogodbe.
Največji obseg: polno ime, e-poštni naslov, IP naslov, kontaktna telefonska številka, naslov za dostavo, glavno mesto poslovanja/sedež (ulica, številka ulice, številka stanovanja, poštna številka, mesto, država), pravno ime podjetja in identifikacijska številka davkoplačevalca (NIP) uporabnika storitve ali stranke.
Neposredno trženje
GDPR, 6. člen 1. odstavek L. f (upravičen interes upravljavca)

Podatki se hranijo v času trajanja upravičenega interesa, ki ga zasleduje upravljavec, vendar ne dlje kot do roka zastaranja zahtevkov (vezanih na gospodarsko delovanje upravljavca) do posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Referenčno obdobje zastaranja je določeno z zakonskimi predpisi, zlasti s civilnim zakonikom (gre za osnovno obdobje zastaranja za terjatve, ki se nanašajo na gospodarsko dejavnost, ki traja tri leta).
Upravljavec ne sme obdelovati podatkov za namene neposrednega trženja, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, temu dejansko ugovarjal.
Ime in priimek, telefonska številk, e-poštni naslov.
Trženje
GDPR, 6. člen 1. odstavek (soglasje)

Podatki so shranjeni, dokler posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ne umakne svojega soglasja za nadaljnjo obdelavo njegovih podatkov v ta namen.
Ime in priimek, telefonska številk, e-poštni naslov.
Knjigovodstvo računa
GDPR, 6. člen 1. odstavek L. c, v povezavi z zakonom o računovodstvu z dne 30. januarja 2018, 74. člen 2. odstavek (Uradni list 2018, razdelek 395)

Podatki se shranjujejo za zakonsko obdobje v skladu s pravno obvezo za shranjevanje knjigovodskih dokumentov, ki obvezuje upravljavca, da sledi temu roku (pet let, od začetka leta, ki sledi davčnemu letu, na katerega se nanašajo podatki).
Polno ime, naslov prebivališča/glavnega kraja poslovanja/sedeža, pravno poslovno ime in identifikacijska številka davkoplačevalca (NIP) uporabnika storitve ali stranke.
Vzpostavitev, sledenje ali zagovarjanje terjatev, ki jih je morebiti določil upravljavec ali pa so bile določene proti njemu
GDPR, 6. člen 1. odstavek L. f

Podatki se hranijo v času trajanja upravičenega interesa, ki ga zasleduje upravljavec, vendar ne dlje kot do roka zastaranja zahtevkov (vezanih na gospodarsko delovanje upravljavca) do posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Referenčno obdobje zastaranja je določeno z zakonskimi predpisi, zlasti s civilnim zakonikom (osnovno obdobje zastaranja za terjatve, ki se nanašajo na gospodarsko dejavnost, ki traja tri leta).
Ime in priimek, kontaktna telefonska številka, e-poštni naslov, naslov za dostavo pošte (ulica, hišna številka, številka stanovanja, poštna številka, mesto, država), naslov stalnega prebivališča/sedež podjetja/sedež.

V primeru uporabnikov storitev ali strank, ki niso potrošniki, lahko upravljavec dodatno obdeluje pravno ime podjetja in identifikacijsko številko davčnega zavezanca (NIP) uporabnika storitve ali stranke.

4. PREJEMNIKI PODATKOV SPLETNEGA MESTA

4.1.Zaradi pravilnega delovanja storitvenega spletnega mesta, vključno s pravilnim zagotavljanjem spletnih storitev s strani upravljavca, je bistveno, da upravljavec uporablja zunanje izvajalske storitve (na primer dobavitelja programske opreme). Upravljavec uporablja le storitve, ki jih opravijo tisti izvajalci, ki ponujajo zadostna jamstva za sprejemanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov pri obdelavi podatkov z namenom izpolnjevanja zahteve iz GDPR in zaščite pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo.

4.2.Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov v vseh primerih ali vsem prejemnikom ali kategorijam prejemnikov, na katere se sklicuje politika zasebnosti, in jih prenese le, če je to potrebno za poseben namen obdelave in le v zahtevanem obsegu.

4.3.Upravljavec lahko prenese osebne podatke v tretjo državo, v tem primeru upravljavec zagotavlja, da mora takšna država prejemnica zagotoviti, da se raven varstva fizičnih oseb, zajamčenih z GDPR, ne sme biti spodkopana in da mora posameznik, na katerega se podatki nanašajo, dobiti kopijo svojih osebnih podatkov. Upravljavec lahko prenese samo osebne podatke, ki so bili zbrani posebnim namenom obdelave, le v zahtevanem obsegu v skladu s politiko zasebnosti tega dokumenta.

4.4.Osebni podatki strank in uporabnikov storitvenih spletnih mest se lahko prenesejo na naslednje prejemnike ali kategorije prejemnikov:

a.Operaterji plačilnih kartic ali elektronskih plačil - v primeru, da stranka opravlja na spletnem mestu elektronska plačila ali plačila s kartico, upravljavec omogoča dostop do njegovih/njenih podatkov določenemu operaterju, ki nadzoruje tovrstna plačila na spletnem mestu, v skladu z dogovorom med njim in upravljavcem ter v obsegu določenem za tovrstna plačila s strani strank.

b.Izvajalec sistema anketnih vprašalnikov: v primeru naročnika, ki je privolil, da poda svoje mnenje o sklenjeni prodajni pogodbi, upravljavec osebne podatke, ki so bili zbrani, poda na voljo izbranemu ponudniku sistema anketnih vprašalnikov za namene anketiranja v zvezi s prodajnimi pogodbami, sklenjenimi na spletnem mestu po naročilu upravljavca, v primernem obsegu, z namenom pridobivanja strankinega mnenje preko sistema anketnih vprašalnikov.

c.Izvajalec sistema anketnih vprašalnikov, ki upravljavcu zagotavlja tehnične, informacijske in organizacijske rešitve, ki omogočajo slednjemu gospodarno poslovanje, vključno s spletnim mestom in spletnimi storitvami, ki jih opravlja z njegovo pomočjo (zlasti so to ponudniki programske opreme za spletno mesto, ponudniki e-pošte, ponudniki gostovanja ter dobavitelji programske opreme za upravljavčevo poslovno upravljanje in tehnično podporo) - upravitelj tako zbira osebne podatke stranke, ki so na voljo izbranemu ponudniku/dobavitelju, v skladu z naročilom upravljavca, a le če je to potrebno za poseben namen obdelave, ter le v določenem obsegu v skladu s politiko zasebnosti, ki je navedena v tem dokumentu.

d.Knjigovodstvo, ponudnik pravnih in svetovalnih storitev, ki ponuja upravljavcu knjigovodske storitve, pravno in svetovalno pomoč (zlasti računovodski servis, odvetniška pisarna ali agencija za izterjavo dolgov) – tako upravljavec omogoča izbranemu servisu dostop do zbranih osebnih podatkov kupca ter v skladu z upravljavčevim naročilom, toda samo v primeru, da so te podatki izrecno pomembni za poseben obdelavo le teh in le v obsegu določenem v skladu s politiko zasebnosti navedeno v tem dokumentu

e.Sodelujoči subjekti in partnerji, ki objavljajo, oglašujejo ali uporabljajo upravljavčeve storitve na svojih spletnih mestih, spletnih straneh ali kot del svojih storitev. Zbrani strankini osebni podatki so na voljo samo za izpolnjevanje obveznosti po sklenjenih civilnih pogodbah

f.Subjekti, ki imajo kapitalske ali osebne povezave z upravljavcem, za namene navedene v pravilniku o zasebnosti v tem dokumentu.

g.Drugi subjekti, pod pogojem, da so podatki anonimni, tako, da je identifikacija kakršnegakoli uporabnika storitev ali stranke onemogočena.

h.Javni organi ali subjekti z namenom preprečevanja kršitve zakonodaje, goljufij in zlorab.

i.V primeru prestrukturiranja ali prodaje podjetja v celoti ali deloma, prenosa sredstev v celoti ali delno na novega lastnika se lahko osebni podatki uporabnikov storitev ali kupcev prenesejo na naročnika, da bi zagotovili redno opravljanje upravljavčevih storitev.

5. PROFILIRANJE SPLETNEGA MESTA

5.1.GDPR določa, da upravljavec mora obveščati stranke o samodejnem individualnem odločanju, vključno s profiliranjem, kot je navedeno v prej omenjeni uredbi, 22. člen 1. in 4. odstavek ter (vsaj v takih primerih) mora zagotoviti bistvene informacije o načelih tovrstnega odločanja ter o pomembnosti in posledicah tovrstne obdelave podatkov za posameznika, na katerega se te podatki nanašajo. Glede na zgoraj navedeno, upravljavec obvešča o možnem profiliranju v tej določbi pravilnika o zasebnosti.

5.2.Na spletnem mestu lahko upravljavec uporablja profiliranje za namene neposrednega trženja, vendar odločitve, ki jih sprejme na podlagi tega, ne veljajo kot sklep pogodbe o spletni storitvi ali kot zavrnitev sklepa, ali kot možnost uporabe spletnih storitev na spletnem mestu. Izkoriščanje profiliranja na spletnem mestu, se lahko pokaže kot na primer predlog popusta za določeno osebo, pošiljanje kode za popust, opozarjanje na nedokončano nakupovanje, pošiljanje predloga za izdelek, ki je lahko v skladu z interesi ali preferencami te osebe, ali ponujanje boljših pogojev za določeno storitev v primerjavi s standardno ponudbo spletnega mesta. Ne glede na profiliranje prav posameznik je tisti, ki se brezplačno odloča, ali bo izkoristil na tak način pridobljeni popust ali bo izkoristil boljše pogoje in opravil nakup na spletnem mestu.

5.3.Profiliranje na spletnem mestu je sestavljeno iz avtomatske analize ali napovedi vedenja določenega posameznika na njenih straneh, npr. z dodajanjem določenega izdelka v košarico, brskanjem po določeni strani z izdelki ali z analizo že obstoječe zgodovine spletnih operacij. Takšno profiliranje je odvisno od osebnih podatkov posameznika, ki so v lasti upravljavca, tako da mu lahko še naprej pošilja, na primer, diskontno kodo.

5.4.Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico, da ne nastopa kot predmet odločitve, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki ima pravne učinke, ki se nanašajo nanj ali podobno pomembno vplivajo na njega/njo.

6. PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO PODATKI

6.1.Pravica do dostopa, popravka, omejitve obdelave, izbrisa ali prenosljivosti - pravica pridobiti od upravljavca dostop do svojih osebnih podatkov, prav tako pravica do popravka, izbrisa ("pravica, pozabljanja" ) ali omejitev obdelave podatkov ter pravica do ugovora proti obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na posamezno osebo, ali pravica do pošiljanja teh podatkov pripada posamezniku, na katerega se podatki nanašajo. Posebni pogoji uveljavljanja navedenih pravic so določeni v GDPR, 15 - 21 člen.

6.2.Pravica do preklica soglasja kadarkoli – posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, na podlagi njegovega soglasja (v skladu z GDPR, 6. člen, 1. odstavek , L. A, ali 9. člen, 2. odstavek, L. a) ima pravico, da kadarkoli umakne svoje soglasje. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov na podlagi soglasja do umika.

6.3.Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu – posameznik, čigar podatke obdeluje upravljavec, ima pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu na način in v obliki, ki je v skladu s predpisanimi določbami GDPR in poljske zakonodaje, zlasti Zakona o varstvu osebnih podatkov. Na Poljskem kot nadzorni organ nastopa generalni inšpektor za varstvo osebnih podatkov.

6.4.Pravica do ugovora - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadarkoli ima pravico do ugovora zvezi z njegovim posebnim položajem, kadarkoli lahko ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kar temelji na 6. členu 1. odstavku L. e (javni interes ali naloge) ali f (upravičeni interesi upravljavca), vključno s profiliranjem na podlagi teh določb. Nadzornik ne bo več obdeloval osebnih podatkov, če upravljavec ne pokaže prepričljivih utemeljenih razlogov za obdelavo, ki prevlada nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov.

6.5.5. Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov v namene neposrednega trženja - kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, na takšno trženje, kar vključuje profiliranje v kolikor je to povezano s tovrstnim neposrednim trženjem.

6.6.V zvezi z uveljavljanjem pravic, navedenih v tej določbi pravilnika o zasebnosti, lahko zadevne osebe stopijo v stik z upravljavcem tako, da pošljejo ustrezno sporočilo pisno ali po elektronski pošti na naslov upravljavca, v skladu z zgornjo navedbo, ali na obrazcu, ki je na voljo na storitvenem spletnem mestu.

7. PIŠKOTKI NA SPLETNEM MESTU, OPERATIVNI IN ANALITIČNI PODATKI

7.1.Piškotki predstavljajo majhne dele podatkov v obliki besedilne datoteke, ki jih pošilja strežnik, in jih uporabniški spletni brskalnik shrani med uporabnikovim brskanjem (npr. na trdem disku računalnika/prenosnega računalnika ali na kartici pametnega telefona – odvisno od tega, katera naprava ima našo spletno stran, ki jo obiskovalec uporablja). Podrobne informacije o piškotkih in njihovi zgodovini si oglejte na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%A1kotek.

7.2.Upravljavec lahko obdeluje podatke iz piškotkov, medtem ko obiskovalci brskajo po spletnem mestu za naslednje namene:

a.opredelitev in prikaz uporabnikov storitev, ko so prijavljeni na spletnem mestu;

b.shranjevanje podatkov iz izpolnjenih obrazcev, vprašalnikov ali med beleženjem podatkov spletnega mesta;

c.prilagajanje vsebine spletnega mesta, ki ustreza želji uporabnika (na primer glede barve, velikost pisave, postavitve strani) in optimizacija koriščenja spletnega mesta;

d.vzdrževanje anonimnih statističnih podatkov, ki predstavljajo oblike koriščenja spletne strani;

e.ponovno trženje, tj. preučevanje značilnosti vedenja obiskovalcev spletnega mesta z anonimno analizo njihovih dejanj (npr. ponavljajoči se obiski na določenih straneh, ključne besede itd.) z namenom ustvarjanja svojega profila in tako zagotoviti oglase, ki se ujemajo z njihovimi napovedanimi interesi, tudi med obiskovanjem drugih spletnih mest oglaševalskega omrežja Google Inc. in Facebook Ireland Ltd.

7.3.Običajno večina spletnih brskalnikov, ki so na voljo na trgu, sprejmejo shranjevanje piškotkov. Vsak uporabnik lahko ponastavi pogoje uporabe piškotkov s pomočjo lastnih nastavitev spletnega brskalnika, kar pomeni, da je možnost shranjevanja piškotkov lahko delno omejena (npr. začasno) ali popolnoma onemogočena; v zadnjem primeru to lahko vpliva na nekatere funkcije spletne strani.

7.4.Nastavitve spletnega brskalnika vezane na uporabo piškotkov so pomembne v smislu privolitve k uporabi piškotkov s strani našega spletnega mesta, v skladu s predpisi lahko to privolitev dobite tudi prek nastavitve spletnega brskalnika. Uporabniki, ki zavrnejo uporabo piškotkov, morajo ustrezno spremeniti nastavitve spletnega brskalnika v zvezi s piškotki.

7.5.Podrobne informacije o tem, kako spremeniti nastavitve piškotkov v brskalniku in samostojno odstraniti piškotke v najbolj priljubljenih spletnih brskalnikih, so na voljo v oddelku za podporo v brskalniku ali na spodaj navedenih mestih (enostavno kliknite ustrezno povezavo):

7.6.Na storitvenem spletnem mestu lahko upravljavec uporablja storitve Google Analytics in Universal Analytics, ki jih ponuja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA), prav tako kot storitve, ki jih ponuja družba Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square , Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) in Hotjar Limited (2. stopnja, poslovni center St Julian's, Ulica 3 Elia Zammit, St Julian's STJ 1000, Malta). Prej omenjene storitve lajšajo upravljavčevo analizo prometa spletnega mesta. Zbrani podatki se obdelujejo kot del referenčnih storitev v anonimnem načinu (gre za tako imenovane operativne podatke, ki onemogočajo identifikacijo osebe), s ciljem ustvarjanja statističnih podatkov koristnih pri upravljanju spletne strani. Ti podatki so splošni in anonimni, torej ne vsebujejo identifikacijskih značilnosti (osebnih podatkov) spletnega obiskovalca. Upravljavec uporablja zgoraj navedene storitve na spletnem mestu za zbiranje teh podatkov kot virov in medijev za pridobivanje obiskovalcev spletnega mesta ter pridobivanje informacij o njihovem vedenju na spletnem mestu, pri uporabi različnih naprav in obiskovanih brskalnikov ter z namenom zbiranja podatkov o njihovem IP-naslovu in domeni, geografskih in demografskih podatkov (starost, spol) in njihovih interesov.

7.7.Vsakdo lahko zlahka onemogoči širjenje informacij storitve Google Analytics v svojih dejavnostih na spletnem mestu. V ta namen je treba namestiti aplikacijo Google Inc. v brskalniku, ki je na voljo na:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. KONČNE DOLOČBE

8.1.Storitveno spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Upravljavec spodbuja obiskovalce, da obiščejo druga spletna mesta in preberejo njihov pravilnik o zasebnosti. Ta pravilnik o zasebnosti se uporablja samo v povezavi z upravljavcem spletnega mesta.

Spletna stran uporablja piškotke, zaradi zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, s katerimi lahko uporabite naše storitve, zagotovite optimizirano vsebino in prilagodite spletno stran svojim potrebam. Piškotke lahko upravljate s spreminjanjem nastavitev brskalnika. Z nadaljno uporabo naše spletno stran, ne da bi spremenili nastavitve vašega brskalnika, se strinjate z uporabo piškotkov. Več o tem lahko najdete v Pravilniku o zasebnosti naše spletne strani.