• Domov /
  • Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1.Politika zasebnosti tega storitvenega spletnega mesta je informativna, kar pomeni, da ne obvezuje uporabnika spletnega mesta. Politika zasebnosti v glavnem določa pravila za obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca spletnega mesta, vključno z osnovami, nameni in obsegom tovrstne obdelave podatkov, prav tako pa tudi pravicami posameznikov, na katere se te podatki nanašajo, in informacijami o uporabi piškotkov in analitičnih orodij na spletnem mestu.

1.2.Upravljavec osebnih podatkov, zbranih na spletni strani, www.autodna.si sta AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (LLC) v Lodzu (naslov registriranega sedeža in storitev: Obywatelska 128/152, 94-104 Lodz), vpisan v Register podjetnikov nacionalnega sodnega registra (KRS), ki ga vodi Okrožno sodišče za Lodz-Śródmieście v Lodzu, 20. oddelek komercialne delitve nacionalnega sodnega registra, številka KRS 0000349742, osnovni kapital: PLN 50 000, NIP (identifikacijska številka davkoplačevalcev): 5492391545, REGON (nacionalna registrska številka podjetja): 121164104, e-poštni naslov: kontakt@autodna.pl kontaktna telefonska številka: 48223500128 v nadaljnjem besedilu "upravljavec".

1.3.Osebne podatke na spletnem mestu upravljavec obdeluje v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi, zlasti Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb v zvezi s predelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) - v nadaljnjem besedilu "GDPR" ali "Uredba o GDP". Uradno besedilo GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.Uporaba spletnega mesta, prav tako kot sklenitev pogodbe, je prostovoljna. Poleg tega je zagotavljanje osebnih podatkov v zvezi z uporabo spletnega mesta s strani spletnih uporabnikov ali strank, prostovoljno, razen v dveh izjemnih primerih: (1) sklepanje pogodb z upravljavcem - če osebni podatki, ki so potrebni za sklep in izvedbo pogodbe o spletnih storitvah z upravljavcem, niso zagotovljeni, v primerih in v obsegu, navedenem na spletnem mestu in v Pravilniku o zasebnosti spletnega mesta, omenjeni sklep pogodbe ni mogoč; v zgoraj navedenem primeru je zagotavljanje osebnih podatkov pogodbena zahteva, ki jo mora vsak posameznik, ki želi skleniti pogodbo z upravljavcem, izpolniti s predložitvijo omenjenih podatkov; obseg podatkov potrebnih za vpis je vsakič in vnaprej določen na storitvenem spletnem mestu in v pravilih o spletnih storitvah; (2) zakonske obveznosti upravljavca - zagotavljanje osebnih podatkov je zakonsko predpisana zahteva v skladu s splošno veljavnimi zakonskimi predpisi, ki upravljavcu nalagajo obveznost obdelave osebnih podatkov (npr. za davčne ali računovodske namene), če podatki niso zagotovljeni izpolnjevanje omenjene obveznosti upravljavca ni mogoče.

1.5.Pri varstvu interesov posameznikov, na katere se nanašajo obdelovani osebni podatki, upravljavec skrbi in varuje posameznikove podatke, pri čemer je posebej odgovoren za zagotovitev, da so zbrani podatki: (1) obdelovani v skladu z zakonom; (2) zbrani za posebne zakonite namene, ne da bi bili nadalje obdelani v nasprotju s tem; (3) bistveno točni in primerni za namene njihove obdelave; (4), shranjeni v obliki, ki omogoča identifikacijo zadevnega predmeta, v kolikor je to potrebno za obdelavo; (5), obdelani na način, ki zagotavlja njihovo ustrezno varnost, vključno z zaščito pred prepovedano ali nezakonito obdelavo ali naključno izgubo, poškodbo ali uničenjem, s pomočjo ustreznih tehničnih ali organizacijskih sredstev.

1.6.Glede na naravo, obseg, kontekst in namene obdelave podatkov ter tveganje kršitve pravic ali svoboščin fizičnih oseb z različno stopnjo verjetnosti in možne nevarnosti, upravljavec določi ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za obdelavo podatkov ter tako uskladi svoje delovanje s to uredbo in s tem omogoča dokazljivost. Po potrebi se referenčni ukrepi pregledajo in posodobijo. Upravljavec sprejema tehnične ukrepe, s katerimi preprečuje nepooblaščenim osebam pridobivanje ali spreminjanje osebnih elektronsko poslanih podatkov.

1.7.Vse besede, izrazi in akronimi v tem pravilniku o zasebnosti, ki se začnejo z veliko črko (npr. Ponudnik storitev, Storitveno spletno mesto, Spletna storitev), je treba razumeti tako, kot je določeno v pravilnikih o spletnih storitvah, ki so na voljo na spletnih straneh storitvenega spletnega mesta.

2. ZAKONITOST OBDELAVE PODATKOV

2.1.Nadzornik je pooblaščen za obdelavo osebnih podatkov, kadar je (in v določenem obsegu) izpolnjen najmanj eden od spodaj navedenih pogojev: (1) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov z enim ali več posebnimi nameni: (2) obdelava je potrebna za izvedbo pogodbe, v kateri posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nastopa kot stranka ali z namenom ukrepa, ki ga zahteva posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, preden bo vstopil v pogodbeno razmerje; (3) obdelava podatkov je nujno potrebna za opravljanje upravljavčevih zakonitih obveznosti; ali (4) ko je obdelava podatkov nujno potrebna zaradi upravičenih interesov upravljavca ali tretje osebe osebe, razen če te interese prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ki zahteva varstvo osebnih podatkov, zlasti če je posameznik, na katerega se podatki nanašajo, otrok.

2.2.Vsakokrat, obdelava osebnih podatkov s strani upravljavca zahteva najmanj eno od osnov iz zgoraj navedene točke 2.1. Posebne podlage za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov in strank spletnega mesta s strani upravljavca so navedene v naslednji točki pravilnika o zasebnosti – z navedbo vsakega posebnega namena obdelave teh podatkov s strani upravljavca.

3. NAMEN OBDELAVE PODATKOV SPLETNE MESTA, OSNOVA, NAMEN IN OBSEG

3.1.Vsakič, namen, osnova, rok, obseg in prejemniki osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec, izhajajo iz dejanj, ki jih je storil uporabnik storitvenega spletnega mesta ali stranka.

3.2.Upravljavec lahko osebne podatke obdeluje na storitvenem spletnem mestu za naslednje namene, na podlagi naslednjih osnov, pod naslednjimi pogoji in v naslednjem obsegu:

Namen obdelave podatkov
Pravna podlaga za obdelavo in obdobje shranjevanja osebnih podatkov
Obseg obdelave podatkov
Izpolnjevanje pogodbe o elektronski storitvi, sodelovanje v podružničnem programu ali ukrepanje na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred sklenitvijo pogodbe
6. člen, odstavek 1 b) Uredbe GDPR (izpolnitev dogovora):

Podatki se hranijo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev, preklic ali odstop od pogodbe, ali dokler pogodba na kakršen koli drug način ne poteče.
Maksimalen obseg: ime in priimek; email naslov; IP naslov; telefonska številka; dostavni naslov; poslovni naslov (ulica, hišna številka, številka pisarne, poštna številka, mesto, država), naziv podjetja in davčna številka zavezanca, ki je uporabnik storitve.
Neposredno trženje
6.člen, odstavek 1 f) Uredbe GDPR (legitimni interes upravitelja):

Podatki se hranijo toliko časa, dokler ima upravljavec zanje zakoniti interes, vendar ne dlje kot do konca obdobja zastaranja zahtevkov do posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki zaradi gospodarske dejavnosti upravljavca. Zastaralni rok je določen z zakonom, zlasti civilnim zakonikom. Za terjatve v zvezi z gospodarsko dejavnostjo je temeljni rok zastaranja tri leta, za prodajne pogodbe pa 2 leti).
Upravljavec ne sme obdelovati podatkov za namene neposrednega trženja, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uspešno izrazil, da s tem ne soglaša.
Maksimalen obseg: ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, zgodovina nakupov pri upravljavcu.
Trženje izdelkov in storitev upravljavca
6. člen, odstavek 1 a) Uredbe GDPR (soglasje):

Podatki se hranijo, dokler posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prekliče privolitve za nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov v ta namen.
Maksimalen obseg: ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, zgodovina nakupov pri upravljavcu.
Računovodstvo / Knjiženje
6. člen, odstavek 1 c) Uredbe GDPR v zvezi s čl. 74 2. oddelek Zakona o računovodstvu z dne 30. januarja 2018 (Dz.U. 2018, 395. točka):

Podatki se hranijo za obdobje, ki ga zahteva zakon, s katerim je upravljavec dolžan voditi računovodske evidence (to je 5 let od začetka poslovnega leta, ki sledi proračunskemu letu, na katerega se podatki nanašajo).
Ime in priimek; poslovni naslov, ime podjetja in davčna številka uporabnika storitve.
Ugotavljanje, uveljavljanje ali obramba pred zahtevki, ki jih vloži upravljavec ali so vloženi proti njemu.
6. člen, odstavek 1 f) uredbe GDPR:

Podatki se hranijo toliko časa, dokler ima upravljavec zanje zakoniti interes, vendar ne dlje kot do konca obdobja zastaranja zahtevkov do posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki zaradi gospodarske dejavnosti upravljavca. Zastaralni rok je določen z zakonom, zlasti civilnim zakonikom. Za terjatve v zvezi z gospodarsko dejavnostjo je temeljni rok zastaranja tri leta, za prodajne pogodbe ali storitve pa 2 leti.
Maksimalen obseg: ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, naziv podjetja, poslovni naslov in davčna številka uporabnika storitve.
Uporaba spletne strani in zagotavljanje njenega pravilnega delovanja
6- člen, odstavek 1 f) Uredbe GDPR (legitimni interes upravitelja):

obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov, ki jim sledi upravljavec. V zvezi s tem se podatki obdelujejo za delovanje in vzdrževanje spletnega mesta.
Podatki se hranijo toliko časa, dokler ima upravljavec zanje zakoniti interes, vendar ne dlje kot do konca obdobja zastaranja zahtevkov do posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki zaradi gospodarske dejavnosti upravljavca. Zastaralni rok je določen z zakonom, zlasti civilnim zakonikom. Za terjatve v zvezi z gospodarsko dejavnostjo je temeljni rok zastaranja tri leta, za prodajne pogodbe ali storitve pa 2 leti.
Statistika in analiza obiska spletne strani
6. člen, odstavek 1 f) Uredbe GDPR (legitimni interes upravitelja):

obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov, ki jim sledi upravljavec. V zvezi s tem se podatki obdelujejo za vodenje statistike in analizo prometa na spletnem mestu, da bi izboljšali delovanje spletne strani in povečali prodajo.
Podatki se hranijo toliko časa, dokler ima upravljavec zanje zakoniti interes, vendar ne dlje kot do konca obdobja zastaranja zahtevkov do posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki zaradi gospodarske dejavnosti upravljavca. Zastaralni rok je določen z zakonom, zlasti civilnim zakonikom. Za terjatve v zvezi z gospodarsko dejavnostjo je temeljni rok zastaranja tri leta, za prodajne pogodbe ali storitve pa 2 leti.
Support for contact forms and Live Chat
6. člen 1. odstavek točka f) GDPR (legitimni interes upravljavca) – odgovor na povpraševanje, poslano preko kontaktnega obrazca ali klepeta – za uresničevanje našega zakonitega interesa upravljavca pri zagotavljanju komunikacije z uporabnikom storitve in odgovoru na povpraševanje. naslovljen na AUTODNA Sp. z o.o. Podatke bomo obdelovali do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov oziroma najdlje 36 mesecev od datuma poslanega povpraševanja.
Največji obseg podatkov: ime in priimek, e-poštni naslov, podatki navedeni v vsebini poslanega sporočila.

4. PREJEMNIKI PODATKOV SPLETNEGA MESTA

4.1.Zaradi pravilnega delovanja storitvenega spletnega mesta, vključno s pravilnim zagotavljanjem spletnih storitev s strani upravljavca, je bistveno, da upravljavec uporablja zunanje izvajalske storitve (na primer dobavitelja programske opreme). Upravljavec uporablja le storitve, ki jih opravijo tisti izvajalci, ki ponujajo zadostna jamstva za sprejemanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov pri obdelavi podatkov z namenom izpolnjevanja zahteve iz GDPR in zaščite pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo.

4.2.Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov v vseh primerih ali vsem prejemnikom ali kategorijam prejemnikov, na katere se sklicuje politika zasebnosti, in jih prenese le, če je to potrebno za poseben namen obdelave in le v zahtevanem obsegu.

4.3.Upravljavec lahko prenese osebne podatke v tretjo državo, v tem primeru upravljavec zagotavlja, da mora takšna država prejemnica zagotoviti, da se raven varstva fizičnih oseb, zajamčenih z GDPR, ne sme biti spodkopana in da mora posameznik, na katerega se podatki nanašajo, dobiti kopijo svojih osebnih podatkov. Upravljavec lahko prenese samo osebne podatke, ki so bili zbrani posebnim namenom obdelave, le v zahtevanem obsegu v skladu s politiko zasebnosti tega dokumenta.

4.4.Osebni podatki strank in uporabnikov storitvenih spletnih mest se lahko prenesejo na naslednje prejemnike ali kategorije prejemnikov:

a.Operaterji plačilnih kartic ali elektronskih plačil - v primeru, da stranka opravlja na spletnem mestu elektronska plačila ali plačila s kartico, upravljavec omogoča dostop do njegovih/njenih podatkov določenemu operaterju, ki nadzoruje tovrstna plačila na spletnem mestu, v skladu z dogovorom med njim in upravljavcem ter v obsegu določenem za tovrstna plačila s strani strank.

b.Izvajalec sistema anketnih vprašalnikov: v primeru naročnika, ki je privolil, da poda svoje mnenje o sklenjeni prodajni pogodbi, upravljavec osebne podatke, ki so bili zbrani, poda na voljo izbranemu ponudniku sistema anketnih vprašalnikov za namene anketiranja v zvezi s prodajnimi pogodbami, sklenjenimi na spletnem mestu po naročilu upravljavca, v primernem obsegu, z namenom pridobivanja strankinega mnenje preko sistema anketnih vprašalnikov.

c.Izvajalec sistema anketnih vprašalnikov, ki upravljavcu zagotavlja tehnične, informacijske in organizacijske rešitve, ki omogočajo slednjemu gospodarno poslovanje, vključno s spletnim mestom in spletnimi storitvami, ki jih opravlja z njegovo pomočjo (zlasti so to ponudniki programske opreme za spletno mesto, ponudniki e-pošte, ponudniki gostovanja ter dobavitelji programske opreme za upravljavčevo poslovno upravljanje in tehnično podporo) - upravitelj tako zbira osebne podatke stranke, ki so na voljo izbranemu ponudniku/dobavitelju, v skladu z naročilom upravljavca, a le če je to potrebno za poseben namen obdelave, ter le v določenem obsegu v skladu s politiko zasebnosti, ki je navedena v tem dokumentu.

d.Knjigovodstvo, ponudnik pravnih in svetovalnih storitev, ki ponuja upravljavcu knjigovodske storitve, pravno in svetovalno pomoč (zlasti računovodski servis, odvetniška pisarna ali agencija za izterjavo dolgov) – tako upravljavec omogoča izbranemu servisu dostop do zbranih osebnih podatkov kupca ter v skladu z upravljavčevim naročilom, toda samo v primeru, da so te podatki izrecno pomembni za poseben obdelavo le teh in le v obsegu določenem v skladu s politiko zasebnosti navedeno v tem dokumentu

e.Sodelujoči subjekti in partnerji, ki objavljajo, oglašujejo ali uporabljajo upravljavčeve storitve na svojih spletnih mestih, spletnih straneh ali kot del svojih storitev. Zbrani strankini osebni podatki so na voljo samo za izpolnjevanje obveznosti po sklenjenih civilnih pogodbah

f.Subjekti in javni organi, ki so potrebni za odpravo kršitev zakona, goljufij in zlorab

g.Ponudniki vtičnikov za družbena omrežja, skript in drugih podobnih rešitev, ki so na voljo na spletnem mestu, ki brskalniku uporabnika storitve, ki obišče spletno mesto, omogočajo prenos vsebin od ponudnikov prej omenjenih vtičnikov. Te funkcije vključujejo na primer prijavo z uporabo prijavnih podatkov iz storitve družbenih medijev. Osebni podatki uporabnika storitve se v ta namen delijo s temi ponudniki.

5. PROFILIRANJE SPLETNEGA MESTA

5.1.GDPR določa, da upravljavec mora obveščati stranke o samodejnem individualnem odločanju, vključno s profiliranjem, kot je navedeno v prej omenjeni uredbi, 22. člen 1. in 4. odstavek ter (vsaj v takih primerih) mora zagotoviti bistvene informacije o načelih tovrstnega odločanja ter o pomembnosti in posledicah tovrstne obdelave podatkov za posameznika, na katerega se te podatki nanašajo. Glede na zgoraj navedeno, upravljavec obvešča o možnem profiliranju v tej določbi pravilnika o zasebnosti.

5.2.Na spletnem mestu lahko upravljavec uporablja profiliranje za namene neposrednega trženja, vendar odločitve, ki jih sprejme na podlagi tega, ne veljajo kot sklep pogodbe o spletni storitvi ali kot zavrnitev sklepa, ali kot možnost uporabe spletnih storitev na spletnem mestu. Izkoriščanje profiliranja na spletnem mestu, se lahko pokaže kot na primer predlog popusta za določeno osebo, pošiljanje kode za popust, opozarjanje na nedokončano nakupovanje, pošiljanje predloga za izdelek, ki je lahko v skladu z interesi ali preferencami te osebe, ali ponujanje boljših pogojev za določeno storitev v primerjavi s standardno ponudbo spletnega mesta. Ne glede na profiliranje prav posameznik je tisti, ki se brezplačno odloča, ali bo izkoristil na tak način pridobljeni popust ali bo izkoristil boljše pogoje in opravil nakup na spletnem mestu.

5.3.Profiliranje na spletnem mestu je sestavljeno iz avtomatske analize ali napovedi vedenja določenega posameznika na njenih straneh, npr. z dodajanjem določenega izdelka v košarico, brskanjem po določeni strani z izdelki ali z analizo že obstoječe zgodovine spletnih operacij. Takšno profiliranje je odvisno od osebnih podatkov posameznika, ki so v lasti upravljavca, tako da mu lahko še naprej pošilja, na primer, diskontno kodo.

5.4.Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico, da ne nastopa kot predmet odločitve, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki ima pravne učinke, ki se nanašajo nanj ali podobno pomembno vplivajo na njega/njo.

6. PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO PODATKI

6.1.Pravica do dostopa, popravka, omejitve obdelave, izbrisa ali prenosljivosti - pravica pridobiti od upravljavca dostop do svojih osebnih podatkov, prav tako pravica do popravka, izbrisa ("pravica, pozabljanja" ) ali omejitev obdelave podatkov ter pravica do ugovora proti obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na posamezno osebo, ali pravica do pošiljanja teh podatkov pripada posamezniku, na katerega se podatki nanašajo. Posebni pogoji uveljavljanja navedenih pravic so določeni v GDPR, 15 - 21 člen.

6.2.Pravica do preklica soglasja kadarkoli – posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, na podlagi njegovega soglasja (v skladu z GDPR, 6. člen, 1. odstavek , L. A, ali 9. člen, 2. odstavek, L. a) ima pravico, da kadarkoli umakne svoje soglasje. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov na podlagi soglasja do umika.

6.3.Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu – posameznik, čigar podatke obdeluje upravljavec, ima pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu na način in v obliki, ki je v skladu s predpisanimi določbami GDPR in poljske zakonodaje, zlasti Zakona o varstvu osebnih podatkov. Na Poljskem kot nadzorni organ nastopa generalni inšpektor za varstvo osebnih podatkov.

6.4.Pravica do ugovora - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadarkoli ima pravico do ugovora zvezi z njegovim posebnim položajem, kadarkoli lahko ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kar temelji na 6. členu 1. odstavku L. e (javni interes ali naloge) ali f (upravičeni interesi upravljavca), vključno s profiliranjem na podlagi teh določb. Nadzornik ne bo več obdeloval osebnih podatkov, če upravljavec ne pokaže prepričljivih utemeljenih razlogov za obdelavo, ki prevlada nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov.

6.5.5. Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov v namene neposrednega trženja - kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, na takšno trženje, kar vključuje profiliranje v kolikor je to povezano s tovrstnim neposrednim trženjem.

6.6.V zvezi z uveljavljanjem pravic, navedenih v tej določbi pravilnika o zasebnosti, lahko zadevne osebe stopijo v stik z upravljavcem tako, da pošljejo ustrezno sporočilo pisno ali po elektronski pošti na naslov upravljavca, v skladu z zgornjo navedbo, ali na obrazcu, ki je na voljo na storitvenem spletnem mestu.

7. PIŠKOTKI NA SPLETNEM MESTU, OPERATIVNI IN ANALITIČNI PODATKI

7.1.Piškotki predstavljajo majhne dele podatkov v obliki besedilne datoteke, ki jih pošilja strežnik, in jih uporabniški spletni brskalnik shrani med uporabnikovim brskanjem (npr. na trdem disku računalnika/prenosnega računalnika ali na kartici pametnega telefona – odvisno od tega, katera naprava ima našo spletno stran, ki jo obiskovalec uporablja). Podrobne informacije o piškotkih in njihovi zgodovini si oglejte na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%A1kotek.

7.2.Spletno mesto uporablja različne vrste piškotkov. Lahko jih razdelimo na vrste glede na naslednja merila:

Od upravljalca:
  1. lastne piškotke (ustvarjene s strani upravljavca) in
  2. piškotki tretjih oseb (ki jih ustvarijo osebe, ki niso upravljalec)
Po življenjski dobi (tj. čas, ko ostanejo shranjeni na napravi uporabnika spletnega mesta):
  1. sejni piškotki (izbrisani, ko se uporabnik odjavi s spletnega mesta ali zapre brskalnik) in
  2. trajni piškotki (shranjeni v določenem časovnem obdobju, ki je določeno s parametri posamezne datoteke, ali dokler niso ročno izbrisani)
Po namenu:
  1. potrebni piškotki (omogočajo pravilno delovanje spletnega mesta)
  2. funkcionalni / prednostni piškotki (omogočajo, da se spletno mesto prilagodi željam obiskovalca)
  3. analitični in učinkoviti piškotki (zbirajo informacije o načinu uporabe spletnega mesta)
  4. marketinški, oglaševalski piškotki in piškotki družbenih medijev (zbirajo informacije o uporabniku spletnega mesta, da bi tej osebi prikazali ciljno oglaševanje, pa tudi druge oblike trženja, vključno s tistimi, ki so prikazane na drugih spletnih mestih, tj. v družbenih medijih)

7.3.Upravljalec lahko obdeluje podatke, ki jih zberejo datoteke s piškotki, ko uporabniki obiščejo spletno mesto za spodaj navedene namene:

Namen piškotkov na spletnem mestu upravljalca
identifikacija uporabnikov storitev, prijavljenih na spletno mesto, ki kažejo, da so prijavljeni (potrebni piškotki)
zaznamek storitev, dodanih v košarico za oddajo naročila (potrebni piškotki)
zaznamek podatkov o izpolnjenih anketah ali podatkov za prijavo na spletno mesto (potrebni piškotki in/ali funkcionalni/prednostni piškotki)
prilagajanje vsebine spletnega mesta (kot so barve, velikost pisave, prikaz strani) individualnim željam uporabnika storitve in optimizacija uporabe spletnega mesta (funkcionalni/prednostni piškotki)
zbiranje anonimnih statističnih podatkov o načinu uporabe spletnega mesta (analitični piškotki in piškotki učinkovitosti)
ponovno trženje (re-marketing). To je pregledovanje obnašanja obiskovalcev spletnega mesta z anonimno analizo njihovih dejanj na spletnem mestu (kot so večkratni obiski istih strani, uporaba določenih ključnih besed itd.), da bi ustvarili njihov profil in jim zagotovili oglaševanje, ki ustreza njihovim predvidljivim interesom , tudi ko obiščejo druga spletna mesta znotraj oglaševalskih omrežij Google Ireland Ltd. in Facebook Ireland Ltd. (trženje, oglaševanje in piškotki družbenih medijev)

7.4.Način, na katerega se datoteke s piškotki v danem trenutku pošiljajo prek spletne strani, vključno z njihovo življenjsko dobo in ponudnikom, lahko pri uporabi najbolj priljubljenih brskalnikov preverite na naslednji način:

V Chrome-u:
(1) kliknite ikono ključavnice na levi strani naslovne vrstice,
(2) odprite zavihek »Piškotki (Cookies)«.
V Firefox:
(1) kliknite ikono ščita na levi strani naslovne vrstice,
(2) odprite zavihek »Dovoljeno« ali »Blokirano«,
(3) kliknite »Piškotki za sledenje med spletnimi mesti«, »Sledenje piškotkom družbenih medijev« ali »Vsebina s sledljivimi elementi«.
V Internet Explorer:
(1) Kliknite meni »Orodja«,
(2) pojdite na zavihek »Internetne možnosti«,
(3) pojdite na zavihek »Splošno«,
(4) pojdite na zavihek »Nastavitve«,
(5) kliknite »Prikaži datoteke«
V Operi:
(1) kliknite ikono ključavnice na levi strani naslovne vrstice,
(2) odprite zavihek » Piškotki (Cookies )«.
V Safari-ju:
(1) kliknite meni »Nastavitve«,
(2) pojdite na zavihek »Zasebnost«,
(3) kliknite »Upravljanje podatkov spletnega mesta«
Ne glede na to, kateri brskalnik uporabljate, so vam na voljo tudi orodja za piškotke, ki so dostopna na spletnih mestih, kot so:
https://www.cookiemetrix.com/ ali: https://www.cookie-checker.com/

7.5.Po standardu večina brskalnikov, ki so na voljo na trgu, privzeto sprejema shranjevanje piškotkov. Vsakdo lahko določi pogoje uporabe piškotkov s prilagoditvijo nastavitve svojega brskalnika. To pomeni, da je mogoče delno (npr. začasno) omejiti ali popolnoma onemogočiti shranjevanje piškotkov. V slednjem primeru lahko trpijo nekatere funkcionalnosti spletnega mesta (na primer, morda ne bo mogoče zaključiti naročila, ker izbira storitev v različnih korakih postopka ne bo prenesena v košarico).

7.6.Podrobne informacije o tem, kako spremeniti nastavitve piškotkov v brskalniku in samostojno odstraniti piškotke v najbolj priljubljenih spletnih brskalnikih, so na voljo v oddelku za podporo v brskalniku ali na spodaj navedenih mestih (enostavno kliknite ustrezno povezavo):

7.7.Upravljavec lahko na spletnem mestu uporablja Google Analytics in Universal Analytics, ki ju zagotavlja Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska). Te storitve pomagajo upravljavcu zbrati statistiko in opraviti analizo prometa na spletnem mestu. Zbrani podatki se obdelujejo z uporabo zgoraj omenjenih storitev za generiranje statistike, ki pomaga upravljati spletno mesto in analizira promet na spletnem mestu. Podatki so združeni. Med uporabo zgornjih storitev na spletnem mestu upravljavec zbira podatke kot vire in sredstva za privabljanje obiskovalcev spletnega mesta, pa tudi vedenje uporabnikov spletnega mesta, informacije o napravah in brskalnikih, ki se uporabljajo za dostop do spletnega mesta, njihovem IP naslovu in domeni, geografski in demografski podatki (starost, spol) in interesi.

7.8.Uporabnik lahko preprosto blokira dostavo svojih podatkov o dejavnosti na spletnem mestu v Google Analytics. Na primer, obstaja namenski vtičnik za brskalnik, ki ga je razvil Google Ireland Ltd., do katerega lahko dostopate tukaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9.Upravljavec lahko na spletnem mestu uporablja Facebook Pixel, ki ga omogoča Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, GrandCanal Harbour, Dublin 2, Ireland). Ta storitev pomaga upravljavcu izmeriti učinkovitost oglaševanja, se naučiti dejavnosti, ki jih izvajajo obiskovalci spletnega mesta, in jim prikazati prilagojeno oglaševanje. Podrobne informacije o tem, kako deluje Facebook Pixel, najdete tukaj: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.10.Uporabnik lahko upravlja uporabo Facebooka Pixel tako, da prilagodi oglaševalske nastavitve v svojem Facebook računu: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. KONČNE DOLOČBE

8.1.Storitveno spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Upravljavec spodbuja obiskovalce, da obiščejo druga spletna mesta in preberejo njihov pravilnik o zasebnosti. Ta pravilnik o zasebnosti se uporablja samo v povezavi z upravljavcem spletnega mesta.

Spletna stran uporablja piškotke, zaradi zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, s katerimi lahko uporabite naše storitve, zagotovite optimizirano vsebino in prilagodite spletno stran svojim potrebam. Piškotke lahko upravljate s spreminjanjem nastavitev brskalnika. Z nadaljno uporabo naše spletno stran, ne da bi spremenili nastavitve vašega brskalnika, se strinjate z uporabo piškotkov. Več o tem lahko najdete v Pravilniku o zasebnosti naše spletne strani.